فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب (PNQRT) - فرایند پذیرش مقالات