فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب (PNQRT) - واژه نامه اختصاصی